نمونه طراحى ها

در زیر تصاویر نمونه ای از توانمندی مجموعه صنعتی ضلع آخر از ایده پردازی، طراحی، تولید و اجرا با تنوع طرح و متریال در پروژه های انجام شده ارایه گردیده است

طراحی یک
طراحی دو
طراحی سه
طراحی چهار
طراحی پنج
طراحی شش