تغذیه در دوران کرونا مانند تمام دوره‌های زندگی باید شامل دریافت تمام گروه‌‌های غذایی با رعایت تنوع، تعادل و تناسب باشد.